Migrasjon i vår tid

IOM (the International Organisation for Migration) hevdet at det i 2010 fantes omtrent 200 millioner mennesker i verden som regnes som ”migranter”. Flesteparten av disse er arbeidsinnvandrere fra Asia. Med sin levestandard og sine sosiale goder opplever de rike delene av verden et stadig økende innvandringspress fra fattige land. De fleste rike land har i dag en betydelig andel innvandrere, samtidig som innvandringspolitikken preges av stadig mer restriktive bestemmelser og skjerpet kontroll.

 

Dagens migrasjon kan du lese mer om her:

International organization for migration
Utlendingsdirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Norsk organisasjon for asylsøkere

ISF Institutt for samfunnsforskning
European Commision

Migration Policy Institute, USA
Migration News